Blue Flower

ปวารณาออกพรรษา

 *********

            เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา ใกล้จะถึงในอีกไม่ช้านี้ คือ วันปวารณาออกพรรษา

            วันปวารณาออกพรรษา  หมายถึง  วันที่พระพุทธองค์ทรงเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์      ว่ากล่าว ตักเตือนกันได้ การอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ  อาจมีข้อผิดพลาด  ขาดตกบกพร่องอยู่บ้าง  ดังนั้น  ตนเองอาจมองไม่เห็นโทษของตน  จึงให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนกันโดยธรรมวินัย  และเป็นวันออกพรรษา  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  

            ครั้นออกพรรษาแล้ว มีเทศกาลถวายผ้ากฐิน นับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน ๑๒  เป็นเวลา ๑  เดือน

            พิธีถวายผ้ากฐินนี้  ตามพระวินัย  (ขอกล่าวโดยย่อ)  เป็นการถวายผ้าเพื่อใช้ทำจีวร  สบง  สังฆาฏิ  พุทธกาลสมัยผ้าไตรจีวรหายาก  พระพุทธองค์จึงเปิดโอกาสให้ช่วงออกพรรษานี้  เป็นเทศกาลถวายผ้ากฐิน

            ถือเป็นโอกาสมหามงคลของชาวพุทธอีกวาระหนึ่ง จักได้บำเพ็ญกุศล  สร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นในตน  โดยการบำเพ็ญทาน  รักษาศีล  นั่งสมาธิภาวนา

            การทำบุญ  เปรียบเหมือนการทำนา  ปลูกข้าวในนาดี น้ำดี ดินดี ผลผลิตย่อมดีมีคุณภาพ  หากปลูกข้าวในนาที่ไม่ดี  ขาดน้ำ  แห้งแล้ง  ดินไม่ดี  ผลผลิตก็ย่ำแย่

            การทำบุญก็เช่นกัน  หากเราทำบุญในพระสงฆ์ผู้ทรงศีล  ปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  บุญกุศลย่อมมากมายมหาศาล  อธิษฐานอะไรก็ได้ตามประสงค์ดังใจหมาย

            ถ้าทำบุญกับพระสงฆ์ผู้ทุศีลไซร้  อานิสงส์บุญน้อยนิด  ได้บุญเช่นกันแต่น้อย

            ดังนั้น  ก่อนทำบุญต้องคัดเลือกนาบุญให้ดี  อานิสงส์จักมีมากเท่าทวีคูณ

            จึงขอฝากไว้เปนข้อคิดกับพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต
ตุลาคม ๒๕๕๗
๐๒.๐๐  น.
Cave Creek,  Arizona  USA