Blue Flower

ประวัติวัดอริโซน่าธรรมาราม

เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

*******     

            วัดอริโซน่าธรรมาราม ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๐  เป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Arizona Thammaram Nyanasampanno Monastery   เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  ลำดับที่ ๔๙ 

วัดอริโซน่าธรรมาราม ตั้งอยู่ ณ  บ้านเลขที่ ๑๔๙๑๑  ถนนแชนด์เลอร์ไฮส์  เมืองแชนด์เลอร์  รัฐอริโซน่า  ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีเนื้อที่จำนวน  ๒.๕ เอเคอร์ (14911 E. Chandler Heights Rd. Chandler, Arizona 85249)

            กว่าจะมาเป็นวัดแห่งนี้ได้ ต้องผ่านเรื่องราวต่างๆ มากมาย ทั้งร้ายและดี  จะขอเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดอริโซน่าธรรมาราม โดยย่อ  ให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังทราบถึงที่มาของวัดแห่งนี้

            เดิมวัดแห่งนี้ชื่อ  วัดป่าอริโซน่า  (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดอริโซน่าธรรมาราม  ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖)   วัดอริโซน่าธรรมาราม  เกิดจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน  ในรัฐอริโซน่า  ที่มีความประสงค์จะสร้างวัดในทางพระพุทธศาสนาขึ้นในเขตเมืองแชนด์เลอร์  จึงกราบอาราธนาพระตะวัน ปัญญาวชิโร และพระวิชัย สุวีโร    พระธรรมทูตจากวัดภูริทัตตวนาราม  รัฐแคลิฟอร์เนีย  ให้มาเป็นประธานในการดำเนินงานสร้างวัด 

            ปีแรกยุคเริ่มต้นสร้างวัด  พ.ศ. ๒๕๕๐ มีพระธรรมทูตประจำอยู่สองรูป คือ

๑.พระวิชัย  สุวีโร ประธานสงฆ์ 

๒.พระตะวัน ปัญญาวชิโร (อุบาสก ตะวัน คำสุจริต) ผู้ก่อตั้ง/ประธานกรรมการบริหาร/เจ้าอาวาส

มีลูกศิษย์วัด ๑ คน  อยู่ที่วัดเป็นโยมอุปัฏฐากพระ

            พอออกพรรษา พระวิชัย สุวีโร ท่านเดินทางกลับวัดภูริทัตตวนาราม เหลือแต่พระตะวัน ปัญญาวชิโร เจ้าอาวาสรูปเดียว  ในช่วงนี้ได้พาญาติโยมออกหาสถานที่สร้างวัดแห่งใหม่  เนื่องจากที่วัดแห่งแรกนั้น  อยู่ในเขตชุมชน  ไม่มีที่จอดรถ  ฯลฯ  จนกระทั่งเมื่อวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๑ จึงได้ทำการย้ายวัดไปยังที่แห่งใหม่ (ที่วัดปัจจุบัน)

            การสร้างวัดแห่งนี้นั้น คณะศรัทธาสาธุชน  มีความพร้อมเพรียงสามัคคีตั้งสัจจะอธิษฐานกล่าวคำถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดแก่คณะสงฆ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนั้น  วัดจึงเป็นศาสนสมบัติทางพระพุทธศาสนา  เป็นสมบัติของสงฆ์อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการ

            ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอน้อมถวายวัดและเสนาสนะ  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  แด่พระสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่  ทั้งที่มาแล้วก็ดี  ที่ยังไม่มาก็ดี  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์จงรับวัด  และเสนาสนะพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

            ขอพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  เทพดาทั้งหลาย  จงร่วมเป็นสักขีพยาน       จงอนุโมทนาในการน้อมถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดให้แก่คณะสงฆ์ในคราวครั้งนี้  วัดแห่งนี้จะอยู่ในการปกครองดูแล และขึ้นสังกัดต่อคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศไทย      เป็นถาวรวัตถุในทางพระพุทธศาสนา  ตลอดจิรกาลนาน”

          นอกจากนั้น  การสร้างวัดอริโซน่าธรรมารามแห่งนี้  ความทราบถึงฝ่าพระบาท  เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  พระองค์ที่  ๑๙  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  วัดบวรนิเวศราชวิหาร กรุงเทพมหานคร  พระองค์ทรงมีพระเมตตา  ประทานพระวรธรรมคติ เนื่องในโอกาสการสร้างวัดครั้งนี้ ใจความว่า

            ขออนุโมทนาสาธุการ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ได้พร้อมเพรียงกันดำเนินการสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเป็นอนุสรณ์สถานถึงพระอาจารย์สายกรรมฐาน มีพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นอาทิ

            การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น คือการเผยแผ่ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธศาสนา  ที่แปลว่า คำสอนพระพุทธ หรือว่าคำสั่งสอนของพระพุทธนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ขึ้นเองเป็นครั้งแรกเมื่อทรงแสดง พระโอวาทปาติโมกข์ ปรากฎในพระคาถาหนึ่งในโอวาทปาติโมกข์นั้นว่า

            สพฺพปาปสฺส อกรณํ     การไม่ทำบาปทั้งปวง

            กุสลสฺสูปสมฺปทา         การยังกุศลให้ถึงพร้อม คือการทำกุศลให้สมบูรณ์

            สจิตฺตปริโยทปนํ          การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

            เอตํ พุทธาน สาสนํ      นี้เป็นศาสนา คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ดังนี้

            คำว่า พุทธาน สาสนํ  ก็คือพุทธศาสนานั่นเอง  ต่อมาก็ได้ใช้คำนี้ เป็นชื่อแห่งศานาของพระพุทธเจ้าว่า “พุทธศาสนา”

            ศาสนานั้นได้แก่ ปริยัติศาสนา ศาสนาได้แก่ปริยัติ อันหมายถึงพระธรรมวินัย หรือพระไตรปิฏกพึงเล่าเรียนศึกษากัน ปฏิบัติศาสนา ศาสนาได้แก่การปฏิบัติ คือการปฏิบัติธรรมวินัย ทางกาย วาจา ใจ และปฏิเวธศาสนา ศาสนาคือการรู้แจ้งแทงตลอด อันหมายถึงผลการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความรู้แจ้งแทงตลอดในมรรคผลนิพพาน

            ท่านทั้งหลายขอให้ตั้งใจศึกษาพระพุทธศาสนา และเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา คือพระธรรมวินัย จึงจะได้ชื่อว่าพุทธสาวก และขออำนวยพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านให้มีความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน ขออนุโมทนาอำนวยพร.

            และตั้งแต่สร้างวัดมานั้น  ทางวัดได้รับความเมตตา  และการอุปภัมภ์จากพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  มาโดยตลอด ถือเป็นมหามงคลแก่พุทธศาสนิกชนชาวอริโซน่ายิ่งนัก

            ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕  ทางวัดมีภาระผ่อนชำระที่ดินวัดในราคาสูง จึงทำการช๊อตเซลที่ดินวัด  โดยขอยืมเงินช่วยเหลือจากวัดต่างๆ  เพื่อซื้อที่ดินของวัดคืน

            ๑.วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล

            ๒.วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย หลวงพ่อสำรวย ตายโน

            ๓.วัดพุทธธัมมธโร รัฐแคลิฟอร์เนีย หลวงพ่อเริ่มชัย ชินวังโส

            ๔.วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย หลวงพ่อเจฟฟรี่ ฐานิสโร

            ๕.วัดสันติ รัฐแคลิฟอร์เนีย หลวงพ่อประดิษฐ์ อภิชาโต

            และคณะพุทธศาสนิกชนชาวอริโซน่า  ตลอดจนสาธุชนจากต่างรัฐ

            และในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ทางวัดมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดวัดใหม่  และได้ซื้อที่ดินวัดจากคณะกรรมการบริหารวัดชุดเก่า  พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดอริโซน่าธรรมาราม”

            ชื่อวัดพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เมตตาแต่งตั้งให้

            วัดอริโซน่าธรรมาราม เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาสาธุชนชาวอริโซน่า  โดยการนำของ  พระอาจารย์ไพรฑูรย์  ฐิตาโภ  ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสในขณะนั้น  ภายใต้การนำของคณะสงฆ์

            ๑.พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

            ๒.หลวงปู่ณรงค์ อาจาโร เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด

            ๓.พระอาจารย์เชวงศักดิ์ ชวนปัญฺโญ

            ๔.หลวงพ่อประดิษฐ์ อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดสันติ รัฐแคลิฟอร์เนีย

            ๕.พระกิจติศักดิ์ ถิรจิตฺโต (ท่านเป็นพระลูกวัดในขณะนั้น และเป็นเจ้าอาวาสในปัจจุบัน)

รายชื่อพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าให้ทางวัดยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินวัด

๑.คุณจอร์น-คุณวรรณพร บาวเออร์     จำนวน  $ 50,000 ดอลลาร์

๒.คุณชาญ-คุณสุนีย์ สมบูรณ์ศิริ     จำนวน  $12,000 ดอลลาร์

๓.คุณกรรณิการ์ แมสเท่นบรุ๊ก     จำนวน $10,659 ดอลลาร์

๔.คุณบุญธรรม ยืนสงสกุล-คุณญาณี เกิดไพโรจน์     จำนวน $10,000 ดอลลาร์

๕.คุณวอลเตอร์-คุณโฉมกมล บิแองโก     จำนวน $6,000 ดอลลาร์

๖.คุณสุดารัตน์ ฉายประเสริฐ     จำนวน $4,226 ดอลลาร์

๗.คุณอำพร  วอนซี่     จำนวน $3,000 ดอลลาร์

๘.คุณภัทริดา เหมพิมานแมน     จำนวน $2,000 ดอลลาร์

และทางวัดได้ชำระเงินที่ยืมจากพุทธศาสนิกชนคืนทั้งหมดแล้ว

       ที่ดินของวัดนั้น มีอยู่  ๒  แปลง  แปลงที่  ๑  ด้านหลัง  ได้รับจิตศรัทธาจาก  คุณลุงบุญธรรม ยืนยงสกุล-คุณป้าญาณี เกิดไพโรจน์ เป็นผู้ค้ำประกัน  เมื่อทางวัดชำระหนี้สินจากทางธนาคารหมดแล้ว  ได้โอนที่ดินเป็นชื่อวัดอริโซน่าธรรมาราม  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

      แปลงที่  ๒  ข้างหน้า  ได้รับจิตศรัทธาจาก คุณดิรัตน์-คุณสุดารัตน์  ฉายประเสริฐ เป็นผู้ค้ำประกัน   เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  ทางวัดชำระหนี้สินจากธนาคารหมดแล้ว  ได้โอนที่ดินเป็นชื่อ   วัดอริโซน่าธรรมาราม

            นอกจากนั้น  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางวัดได้รับอุปถัมภ์จาก  คุณอเล็กซ์  นวนสวรรค์ กิตติราช  มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพในการชำระหนี้วัดจากธนาคาร  จำนวน  $120,000 ดอลลาร์  โดยให้วัดยืมเงินจำนวน $70,000 ดอลลาร์ และถวายเงินวัด  จำนวน $50,000  ดอลลาร์  ซึ่งทางวัดผ่อนชำระคืน ปีละ $20,000 ดอลลาร์

            ในด้านการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์นั้น  ภายหลังจากพระอาจารย์ไพฑูรย์  ฐิตาโภ  รักษาการเจ้าอาวาสวัดอริโซน่าธรรมาราม  ท่านเดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดสันติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเมตตารับเป็นรักษาการเจ้าอาวาส และประธานกรรมการบริหารวัดเรื่อยมา พร้อมทั้งได้แต่งตั้งให้พระอาจารย์กิตติศักดิ์    ถิรจิตโต  เป็นหัวหน้าพระสงฆ์ ทำหน้าที่แทนรักษาการเจ้าอาวาส  ต่อมาพระอาจารย์กิจติศักดิ์  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

            พระอาจารย์กิจติศักดิ์ ถิรจิตฺโต ท่านปกครองดูแลวัดอริโซน่าธรรมารามแห่งนี้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม  ถูกต้องตามหลักศีลธรรม  ตรงตามพระธรรมวินัย  ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  อันจะนำมาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชน  และความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา    และพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ 

            ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างวัดแห่งนี้  พระธรรมทูตได้ปฏิบัติศาสนกิจทำหน้าที่ด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการ  เผยแผ่พระสัทธรรมคำสอน  ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  นำธรรมะสู่ใจพุทธศาสนิกชน  เพื่อความผาสุขร่มเย็นแก่มวลมนุษย์  สมดังพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

            “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข  แก่ทวยเทพแลมนุษย์ทั้งหลาย”

 

วัตถุประสงค์ในการสร้างวัด

วัดอริโซน่าธรรมราม  สร้างขึ้นเพื่อ

๑.บูชาพระพุทธเจ้า  บูชาพระธรรม บูชาพระสงฆ์ 

๒.เพื่อบูชาพระคุณ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน

๓.เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา

๔.เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระป่ากรรมฐาน

๕.เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน  และผู้สนใจทั่วไป

๖.เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษา  ค้นคว้า  หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา  ของพุทธศาสนิกชน  และผู้สนใจทั่วไปทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ

๗.เพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน

๘.เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในรัฐอริโซน่า 

๙.เพื่อเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ศาสนวัตถุ

            วัดอริโซน่าธรรมาราม  ได้พัฒนาวัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ในช่วงที่พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล  เป็นรักษาการเจ้าอาวาส และพระอาจารย์กิจติศักดิ์  ถิรจิตฺโต  เป็นเจ้าอาวาสนั้น  มีการพัฒนาวัด  อาทิ  สร้างหอพระสีวลี  ด้านหน้าวัด  รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดให้ดูร่มรื่นสวยงาม    นอกจากนั้นในอนาคตอันใกล้นี้  ทางวัดมีโครงการก่อสร้างอุโบสถ  ศาลา  อาคารที่พักสงฆ์  เป็นที่จัดกิจกรรมทางพระศาสนา (อาคารเอนกประสงค์)  และยังมีโครงการพัฒนาวัดให้มีความมั่นคงถาวร  เป็นศาสนวัตถุในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

            วัดอริโซน่าธรรมราม ได้รับการอุปถัมภ์บำรุง จากพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า  ทุกเชื้อชาติ  ด้วยดีเสมอมาโดยตลอด  เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยซื้อที่ดินวัด  เป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี-ถวายกฐินสามัคคี  เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร  ให้การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดูแลพระสงฆ์ด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการ    จึงสมกับว่า  วัดอริโซน่าธรรมาราม  เป็นวัดของพุทธศาสนิกชนทุกๆท่าน  เป็นวัดของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า  มิได้เป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใด ไม่มีใครเป็นเจ้าของวัด

            อาศัยความพร้อมเพรียงสามัคคี  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  แรงศรัทธาการเสียสละ  ของคณะสงฆ์  คณะกรรมการบริหาร  พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติ  จึงมีวัดอริโซน่าธรรมารามแห่งนี้        

ความสามัคคีของหมู่คณะ  นำมาซึ่งความสุข

ขอพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธศาสนา จงเจริญรุ่งเรืองตลอดจริกาล

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต
เลขานุการวัดอริโซน่าธรรมราม
รวบรวม/เรียบเรียง