Blue Flower

ข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุสามเณร

วัดอริโซน่าธรรมาราม

******

1. ทำวัตรสวดมนต์เช้า – เย็น นั่งสมาธิภาวนาทุกวัน  (ยกเว้นมีกิจจำเป็น หรืออาพาธ)

-  เช้า  เวลา  06.00  น.  เย็น  เวลา 19.00  น.  (เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล)

2. ฉันภัตตาหาร เวลา  10:00  น.  (ฉันครั้งเดียวในบาตร)

3. ต้องช่วยกันทำกิจวัตรประจำวันด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี เช่น  ทำความสะอาด  ปัด  กวาด เช็ดถู  ภายในภายนอกกุฏิสงฆ์  และช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ  ของวัด

4.ห้ามบอกบุญเรี่ยไรเงินทอง หรือแจกซองผ้าป่า  เพื่อตนเอง  หรือวัดอื่นๆ  โดยไม่ได้รับอนุญาต

5.วัดอริโซน่าธรรมาราม ไม่นิยมให้พระมีอาชีพ ดูดวง  ดูโชคชะตาราศรี  ทำนายทายทัก  หรือทรงเจ้าเข้าผีอันเป็นการขัดกับหลักพระธรรมวินัย จงปฏิบัติให้เหมาะกับสมณสารูป

6.พระภิกษุ หรือฆราวาส ที่จะมาพักอาศัยในวัด  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาส  และพักได้ไม่เกิน  15  วัน  หรือตามแต่เจ้าอาวาสพิจารณาเห็นสมควร

7.ถ้าพระสงฆ์ หรือฆราวาส จะทำกิจกรรม  หรือทำการใดๆ  ภายในวัด  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสก่อน

8.วัดอริโซน่าธรรมาราม ไม่นิยมและส่งเสริม ให้พระสงฆ์วัดอริโซน่าธรรมาราม ขับรถยนต์ออกนอกวัด

9. ขอให้พระภิกษุสามเณร ฆราวาส ที่อยู่ภายในวัด จงเชื่อฟังโอวาทของเจ้าอาวาส ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

 สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 พระเทพกิตติวิมล

(พระเทพกิตติวิมล)

ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

รักษาการเจ้าอาวาส  และประธานกรรมการบริหาร วัดอริโซน่าธรรมาราม